میگن من شبیه بابایی ام...نظر شما چیه؟؟؟

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید

سلام پسمل خوشمل.با آرین اومده بودیم خاله غر بزنیم که چرا نمیای up کنی، دیدیم واوای چه کرده، این پسمل طلا. آرتینم، من که فکر کنم، شبیه بابات نیستی، کپی بابات هستی!!! قربونت برم من. [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

Asal, parmida

سلام پسمل خوشمل.با آرین اومده بودیم خاله غر بزنیم که چرا نمیای up کنی، دیدیم واوای چه کرده، این پسمل طلا. آرتینم، من که فکر کنم، شبیه بابات نیستی، کپی بابات هستی!!! قربونت برم من. [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [گل][گل][گل][قلب][قلب]